IVCP - expert na změny

31.07.2015 15:22

IVCP - expert na změny v legislativě pro NNO (nestátní neziskové organizace)

Projekt „Platforma NNO k nové legislativě“ se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací a je financován z fondu Evropského hospodářského prostoru. Projekt propojí informace všech, kdo se zabývají Novým občanským zákoníkem, a jeho dopadem na NNO. Projekt využívá stávajících sítí a platforem, znásobuje jejich efekt a vytváří tematicky zaměřenou novou síť regionálních poradenských center.

Spolek IVCP se zapojil do tohoto programu a je jedním ze dvou odborných center v Plzeňském kraji, které poskytují ucelené informace o legislativních aspektech v další činnosti a provozu neziskových organizací v České Republice.

Chcete se dozvědět více o legislativě nestátních neziskových organizací?

  • Pomůžeme Vám zorientovat se na poli legislativy pro nestátní organizace
  • Projdeme Vaši situaci a pomůžeme najít řešení

Kontakt: 607 750 855, ivcp@email.cz

Přechodná ustanovení nového občanského zákoníku

•§ 3041 Ustanovení společenské smlouvy nebo statutu právnických osob uvedených
v odstavci 1, která odporují donucujícím ustanovením tohoto zákona, pozbývají závaznosti dnem nabytí jeho účinnosti; právnická osoba přizpůsobí do tří let (do 31.12.2016) ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona společenskou smlouvu nebo statut úpravě tohoto zákona a doručí je orgánu veřejné moci, který vede veřejný rejstřík, do něhož je právnická osoba zapsána. Neučiní-li tak, příslušný orgán veřejné moci ji k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti; uplyne-li dodatečná lhůta marně, soud právnickou osobu na návrh orgánu veřejné moci nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zruší a nařídí její likvidaci 

•§ 3042 Odporuje-li název právnické osoby ustanovením tohoto zákona, přizpůsobí právnická osoba svůj název požadavkům tohoto zákona do dvou let (do 31.12.2015) ode dne nabytí jeho účinnosti. Není povinna tak učinit tehdy, jsou-li pro to důležité důvody, zejména užívala-li právnická osoba svůj název dlouhodobě a je-li pro ni tak příznačný, že jeho zaměnitelnost nebo klamavost nelze rozumně předpokládat.

více:  http://platformanno.weebly.com/

Zpět