Projekt "Zvýšení právního vědomí studentů"

01.06.2007 10:00

realizováno 1.června - 31.prosince 2007

Projekt Zvýšení právního vědomí studentů je realizován ve spolupráci s VOŠ a SPŠE Plzeň  a Občanskou poradnou Plzeň, o. s.  Cílem projektu je zvýšení právního vědomí studentů VOŠ a SPŠE Plzeň a ubytovaných studentů v domovech mládeže VOŠ a SPŠE Plzeň, podpora preventivních aktivit vedoucích k žádoucímu rozvoji osobnosti a podpora uplatňování metod vedoucích k zdravému životnímu stylu při práci s dětmi a mládeží na území Plzeňského kraje. Tato kampaň byla zamýšlena také jako preventivní opatření před vznikem problémů, které si mohou studenti, i jen z pouhé nevědomosti, způsobit.
K naplnění hlavního cíle projektu byla využita interaktivní učební pomůcka, která měla podobu testů. Každý test se týkal 1 právního okruhu.

Do projektu byla zapojena celkem tři plzeňská školská zařízení:

  • 22. základní škola
  • Střední průmyslová škola elektrotechnická
  • Střední odborné učiliště stavební
  •  

Celkem se zúčastnilo 368 studentů v celkem 15 besedách

Hlavními tématickými okruhy byly:

  • Právo a majetek, ochrana spotřebitele
  • Trestní právo a přestupky
  • Bydlení a rodinné právo
  • Sociální zabezpečení


Realizací projektu jsme zjistili, že studenti měli o danou problematiku zájem, zejména pak o názorné příklady ze života. Ze zpětných vazeb od studentů i vyučujících lze projekt označit za úspěšný a přínosný pro dotčenou mladou generaci. Důkazem může být např. uskutečnění informační kampaně také na základní škole, s čímž nebylo v počátcích projektu počítáno.

Zaměříme-li se na posouzení výsledků zodpovídaných otázek zúčastněnými studenty, pak lze konstatovat, že výsledky jsou poměrně optimistické a lepší, než jaké vedení IVCP, o.s. očekávalo. Přesto nelze hovořit o vynikajícím právním vědomí mladých lidí. Přáním vedení IVCP, o.s. je pokračovat v myšlence tohoto projektu lépe a radostněji. I nadále budeme pomáhat mladým lidem (a nejenom této skupině) k rozvoji jejich základního právního povědomí a přispívat tak k předcházení či vyvarování nepříjemných životních situací nebo k lepšímu pracovnímu uplatnění.

Tento projekt byl vytvořen v rámci Dotačního programu podpory preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2007 vyhlášeného Odborem školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Zpět