Projekt "Zvýšení vědomí studentů o EU, integračním procesu a partnerských městech města Plzně"

20.10.2007 10:00

realizováno 1.června - 31.prosince 2007

Hned při svém založení jsme si stanovili několik prioritních oblastí, kterým věnujeme v rámci svých aktivit největší pozornost. Podpora znalostní společnosti patří mezi klíčové oblasti, čemuž je věnován také tento projekt. V prvotní fázi projektu byl uskutečněn monitoring povědomí občanů o Evropské unii v Plzni a okolí. Pro potřeby monitoringu byly také využity podklady a statistiky jednoho z partnerů tohoto projektu, a sice občanského sdružení Občanská poradna Plzeň o.s. (dále jen OPP). OPP uplatnila v tomto projektu své bohaté zkušenosti, které získala realizací projektů „S občany města Plzně o Evropské unii“ v roce 2003 a „Zvýšení povědomí sociálně znevýhodněných osob o Evropské unii“ v roce 2004. Následně proběhla analýza těchto údajů, která segmentovala jednotlivé podklady dle znalostí v této oblasti. Výsledkem analýzy pak bylo zpracování interaktivní pomůcky – dotazníku, který (po zpracování respondenty a následném vyhodnocení zpracovateli projektu) odhalil znalosti či neznalosti respondentů.

Na projektu se také podílely:
  • Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň (VOŠ a SPŠE Plzeň), Mgr. Lucie Charvátová - garant (výchovná poradkyně)
  • Občanská poradna Plzeň, o.s. (OP Plzeň) , Ing. Josef Machalíček - garant (předseda)
Cíle projektu a jeho cílová skupina

IVCP, o.s. si v rámci tohoto projektu stanovilo dva cíle. Hlavním cílem tohoto projektu bylo zvýšení vědomí studentů VOŠ a SPŠE PLZEŇ a ubytovaných studentů na domovech mládeže VOŠ a SPŠE PLZEŇ. K naplnění tohoto cíle byla použita interaktivní pomůcka zpracovaná formou testu, která byla debatována během informačních besed. Druhořadým cílem projektu bylo seznámení studentů s využitím informací získaných během besedy o partnerských městech města Plzně, například v rámci dalšího studia, popřípadě pracovního uplatnění v Evropské unii (dále jen EU).
Za cílovou skupinu byli zvoleni studenti středních škol, učilišť a základních škol, tudíž mladí lidé z celého Plzeňského kraje.

Do projektu byla zapojena celkem tři plzeňská školská zařízení:
  • 22. základní škola
  • Střední průmyslová škola elektrotechnická
  • Střední odborné učiliště stavební

Celkem se zúčastnilo 316 studentů v celkem 13 besedách. Celková úspěšnost studentů, kteří byli zapojeni do tohoto projektu se pohybuje kolem 56 %. Celkový počet zodpovězených otázek činil 3180. Studenti měli o danou problematiku zájem, ještě více je upoutaly zkušenosti lektorů a pracovníků OPP, o čemž svědčilo množství pokládaných dotazů ze strany studentů.

Z realizovaných informačních kampaní a zejména pak ze zpětných vazeb od studentů a vyučujících lze projekt označit za úspěšný a přínosný pro dotčenou mladou generaci. Výsledky testů jasně ukazují, že v informovanosti stran škol, města i médií jsou rezervy a mnozí studenti se dozvídali o existenci partnerských měst poprvé. Někteří studenti měli znalosti alespoň o některých z partnerských měst, ucelenou informaci o tomto tématu neměl prakticky nikdo z nich. Velice prospěšnou při besedách se studenty se pracovníkům IVCP, o.s. jeví použitá interaktivní pomůcka, která přispěla nejen jako dotazník, ale zároveň přinesla studentům poučné informace.

Tento projekt byl vytvořen v rámci Dotačního programu pro evropskou integraci a partnerská města, která byla založena v roce 2003 na podporu aktivit souvisejících s partnerskými městy města Plzně a souvisejícími s projekty EU.

Strategická kritéria:
  • vztah projektu k městu Plzni
  • projekt bude určen širšímu počtu lidí než jen zájmovému okruhu
  • projekt přispěje tvůrčím způsobem k seznámení se s historií a tradicemi města Plzně
  • projekt přispěje k navázání nebo prohloubení styků města Plzně s partnerskými městy v různých oblastech
  • projekt významně přispěje k integraci města Plzně v evropských strukturách

 

Zpět